•     Banking Days: Ngày Làm Việc Ngân Hàng (Thứ Bảy Không Coi Là Ngày Làm Việc)
 •     Down Payment = Deposit
 •     Protest For Non-Payment: Kháng Nghị Không Trả Tiền
 •     Telegraphic Transfer Reimbursement (Ttr):Hoan Tra Tien Bang Dien
 •     Lc Notification = Advising Of Credit: Thông Báo Thư Tín Dụng
 •     Applicable Rules: Quy Tắc Áp Dụng
 •     Advance = Deposit
 •     Discrepancy: Bất Đồng Chứng Từ
 •     The Balance Payment: Số Tiền Còn Lại Sau Cọc
 •     Drawee: Bên Bị Kí Phát Hối Phiếu
 •     Maximum Credit Amount: Giá Trị Tối Đa Của  Tín Dụng
 •     Amendments: Chỉnh Sửa (Tu Chỉnh)
 •     Latest Date Of Shipment: Ngày Giao Hàng Cuối Cùng Lên Tàu
 •     Period Of Presentation: Thời Hạn Xuất Trình
 •     Defered Lc: Thư Tín Dụng Trả Chậm
 •     Drawer: Người Kí Phát Hối Phiếu
 •     Lc Transferable: Thư Tín Dụng Chuyển Nhượng
 •     Irrevocable L/C: Thư Tín Dụng Không Hủy Ngang (Revocable: Hủy Ngang)
 •     Exchange Rate: Tỷ Giá
 •     Message Type (Mt): Mã Lệnh
 •     Usance Lc = Defered Lc
 •     Available With…: Được Thanh Toán Tại…
 •     Bank Identified Code(Bic): Mã Định Dạng Ngân Hàng
 •     Endorsement: Ký Hậu
 •     Swift Code: Mã Định Dạng Ngân Hàng(Trong Hệ Thống Swift)
 •     Form Of Documentary Credit: Hình Thức/Loại Thư Thín Dụng
 •     Basic Bank Account Number (Bban): Số Tài Khoản Cơ Sở
 •     Blank Endorsed: Ký Hậu Để Trống
 •     Application For Documentary Credit: Đơn Yêu Cầu Mở Thư Tín Dụng

 •     Account : Tài Khoản
 •     Application For Collection: Đơn Yêu Cầu Nhờ Thu
 •     Undertaking: Cam Kết
 •     Charges: Chi Phí Ngân Hàng
 •     International Bank Account Number (Iban): Số Tài Khoản Quốc Tế
 •     Application For Remittance: Yêu Cầu Chuyển Tiền
 •     Uniform Rules For Collection (Urc):Quy Tắc Thống Nhất Về Nhờ Thu
 •     Delivery Authorization: Ủy Quyền Nhận Hàng
 •     Promissory Note: Kỳ Phiếu
 •     Disclaimer: Miễn Trách
 •     Issuer: Người Phát Hành
 •     Intermediary Bank: Ngân Hàng Trung Gian
 •     Cheque: Séc
 •     Expiry Date: Ngày Hết Hạn Hiệu Lực
 •     Uniform Rules For Bank-To-Bank Reimbursements Under Documentary Credit (Urr) Quy Tắc Thống Nhất Về Hoàn Trả Tiền Giữa Các Ngân Hàng Theo Tín Dụng Chứng Từ
 •     Third Party Documents: Chứng Từ Bên Thứ Ba
 •     Tolerance: Dung Sai
 •     Typing Errors: Lỗi Đánh Máy
 •     Correction: Các Sửa Đổi
 •     Triplicate: Ba Bản Gốc Như Nhau
 •     Duplicate: Hai Bản Gốc Như Nhau
 •     Mispelling: Lỗi Chính Tả
 •     Fold: …Bao Nhiêu Bản Gốc (Vd: 2 Fold: 2 Bản Gốc)
 •     Originals: Bản Gốc

 •     Second Original: Bản Gốc Thứ Hai
 •     Taking In Charge At: Nhận Hàng Để Chở Tại…
 •     Quadricate: Bốn Bản Gốc Như Nhau
 •     International Standby Letter Of Credit: Quy Tắc Thực Hành Tín Dụng Dự Phòng Quốc Tế (Isp 98)
 •     Shipment Period: Thời Hạn Giao Hàng
 •     First Original: Bản Gốc Đầu Tiên
 •     Field: Trường (Thông Tin)
 •     Third Original: Bản Gốc Thứ Ba
 •     Copy: Bản Sao
 •     Dispatch: Gửi Hàng
 •     Bank Slip: Biên Lai Chuyển Tiền
 •     Comply With: Tuân Theo
 •     Signed: Kí (Tươi)
 •     Transfer: Chuyển Tiền
 •     Advise-Through Bank = Advising Bank: Ngân Hàng Thông Báo
 •     Sender : Người Gửi (Điện)
 •     Bank Receipt = Bank Slip
 •     Drawing: Việc Ký Phát
 •     Value Date: Ngày Giá Trị
 •     Currency Code: Mã Đồng Tiền
 •     Interest Rate: Lãi Suất
 •     Instruction : Sự Hướng Dẫn (Với Ngân Hàng Nào)
 •     Receiver: Người Nhận (Điện)
 •     Domestic L/C: Thư Tín Dụng Nội Địa

 •     Ordering Customer: Khách Hàng Yêu Cầu (~Applicant)
 •     Documentary Credit Number: Số Thư Tín Dụng
 •     Telex: Điện Telex Trong Hệ Thống Tín Dụng
 •     Abandonment: Sự Từ Bỏ Hàng
 •     General Average: Tổn Thất Chung
 •     Import L/C: Thư Tín Dụng Nhập Khẩu
 •     Mixed Payment: Thanh Toán Hỗn Hợp
 •     Society For Worldwide Interbank And Financial Telecomunication (Swift): Hiệp Hội Viễn Thông Liên Ngân Hàng Và Các Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế
 •     Particular Average: Tổn Thất Riêng
 •     Enquiry = Inquiry = Query
 •     Declaration Under Open Cover: Tờ Khai Theo Một Bảo Hiểm Bao
 •     Procurement: Sự Thu Mua Hàng
 •     Inquiry: Đơn Hỏi Hàng
 •     Sales Off: Giảm Giá
 •     Purchase: Mua Hàng
 •     Buying Request = Order Request = Inquiry
 •     Price Countering: Hoàn Giá, Trao Đổi Giá (~ Bargain: Mặc Cả)
 •     Inventory: Tồn Kho
 •     Discussion/Discuss: Trao Đổi, Bàn Bạc
 •     Free Of Charge (Foc)
 •     Sign: Kí Kết
 •     Negotiate/Negotiation: Đàm Phán
 •     Release Order: Đặt Hàng (Ai)
 •     Transaction: Giao Dịch

 •     Assurance: Sự Đảm Bảo
 •     Co-Operate: Hợp Tác
 •     Discount: Giảm Giá (Request For Discount/Offer A Discount)
 •     Quote: Báo Giá
 •     Underbilling: Giảm Giá Trị Hàng Trên Invoice
 •     Pic – Person In Contact: Người Liên Lạc
 •     Give Sb Order: Cho Ai Đơn Đặt Hàng
 •     Sample: Mẫu Hàng (Kiểm Tra Chất Lượng)
 •     Quotation: Báo Giá
 •     Trial Order : Đơn Đặt Hàng Thử
 •     Validity: Thời Hạn Hiệu Lực (Của Báo Giá)
 •     Undervalue = Underbilling
 •     Rfq = Request For Quotation = Inquiry: Yêu Cầu Hỏi Giá/Đơn Hỏi Hàng
 •     Person In Charge: Người Phụ Trách
 •     Commission Agreement: Thỏa Thuận Hoa Hồng
 •     Offer = Quotation
 •     Price List: Đơn Giá
 •     Memorandum Of Agreement: Bản Ghi Nhớ Thỏa Thuận
 •     Fix: Chốt
 •     Requirements: Yêu Cầu
 •     Bargain: Mặc Cả
 •     Non-Circumvention, Non-Disclosure (Ncnd): Thỏa Thuận Không Gian Lận, Không Tiết Lộ Thông Tin
 •     Throat-Cut Price: Giá Cắt Cổ
 •     Deal: Thỏa Thuận

 •     Deduct = Reduce: Giảm Giá
 •     Target Price: Giá Mục Tiêu
 •     Rate: Tỉ Lệ/Mức Giá
 •     Feedback: Phản Hồi Của Khách
 •     Match: Khớp Được
 •     Complaints: Khiếu Kiện, Phàn Nàn
 •     Terms And Conditions: Điều Khoản Và Điều Kiện
 •     Input /Raw Material: Nguyên Liệu Đầu Vào
 •     Purchase Contract: Hợp Đồng Mua Hàng
 •     Minimum Order Quantity (Moq): Số Lượng Đặt Hàng Tối Thiểu
 •     Quality Control (Qc): Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
 •     Sales Contract = Sales Contract
 •     Company Profile: Hồ Sơ Công Ty
 •     Quality Assurance (Qa): Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng
 •     Principle Agreement: Hợp Đồng Nguyên Tắc
 •     Contract: Hợp Đồng

 •     Validity: Thời Gian Hiệu Lực
 •     Sale Contract: Hợp Đồng Mua Bán
 •     Come Into Effect/Come Into Force: Có Hiệu Lực
 •     Sales And Purchase Contract: Hợp Đồng Mua Bán Ngoại Thương
 •     Expiry Date: Ngày Hết Hạn Hợp Đồng
 •     Goods Description: Mô Tả Hàng Hóa
 •     Items: Hàng Hóa
 •     Quantity: Số Lượng
 •     Article: Điều Khoản
 •     Authenticated: Xác Nhận (Bởi Ai. Vd: Đại Sứ Quán)
 •     Documents Required: Chứng Từ Yêu Cầu
 •     Commodity = Goods Description
 •     Terms Of Payment: Điều Kiện Thanh Toán
 •     Amount: Giá Trị Hợp Đồng
 •     Cargo: Hàng Hóa (Vận Chuyển Trên Phương Tiện)
 •     Quality Specifications: Tiêu Chuẩn Chất Lượng
 •     Shipping Documents: Chứng Từ Giao Hang
 •     Settlement: Thanh Toán
 •     Lead Time: Thời Gian Làm Hàng

 •     Institute Cargo Clause A/B/C : Điều Kiện Bảo Hiểm Loại A/B/C
 •     Unit Price: Đơn Giá
 •     Grand Amount: Tổng Giá Trị
 •     Standard Packing:  Đóng Gói Tiêu Chuẩn
 •     Delivery Time: Thời Gian Giao Hàng
 •     Terms Of Guarantee/Warranty: Điều Khoản Bảo Hành
 •     Terms Of Test Running: Điều Khoản Chạy Thử
 •     Packing/Packaging: Bao Bì, Đóng Gói
 •     Force Mejeure: Điều Khoản Bất Khả Kháng
 •     Heat Treatment: Xử Lý Bằng Nhiệt
 •     Arbitration: Điều Khoản Trọng Tài
 •     Penalty: Điều Khoản Phạt
 •     Exposure Period: Thời Gian Phơi/Ủ (Với Hàng Cần Hun Trùng)
 •     Terms Of Maintainance: Điều Khoản Bào Trì, Bảo Dưỡng
 •     Terms Of Installation And Operation: Điều Khoản Lắp Đặt Và Vận Hành
 •     Disclaimer: Sự Miễn Trách
 •     Model Number: Số Mã/Mẫu Hàng
 •     Inspection: Giám Định
 •     Dosage: Liều Lượng
 •     Liability : Trách Nhiệm

 •     Claims: Khiếu Nại
 •     Subject To: Tuân Thủ Theo
 •     General Conditions: Các Điều Khoản Chung
 •     Act Of God = Force Majeure: Bất Khả Kháng
 •     Dispute: Tranh Cãi
 •     On Behalf Of: Đại Diện/Thay Mặt Cho
 •     Stamp: Đóng Dấu
 •     Date Of Manufacturing:  Ngày Sản Xuất
 •     Inner Packing: Chi Tiết Đóng Gói Bên Trong
 •     Brandnew: Mới Hoàn Toàn
 •     Unit: Đơn Vị
 •     Signature: Chữ Kí
 •     Roll: Cuộn
 •     In Seaworthy Cartons Packing: Đóng Gói Thùng Carton Phù Hợp Với Vận Tải Biển
 •     Sheet: Tờ, Tấm
 •     Label/Labelling: Nhãn Hàng Hóa/Dán Nhãn Hàng Hóa
 •     Set: Bộ
 •     Outer Packing: Đóng Gói Bên Ngoài

 •     Case: Thùng, Sọt
 •     Box: Hộp
 •     Piece: Chiếc, Cái
 •     Basket: Rổ, Thùng
 •     Pallet: Pallet
 •     Barrel: Thùng (Dầu, Hóa Chất)
 •     Carton: Thùng Carton
 •     Bundle: Bó
 •     Cbm: Cubic Meter (M3): Mét Khối
 •     Jar: Chum
 •     Bag: Túi
 •     Bar: Thanh
 •     Package: Kiện Hàng
 •     Drum: Thùng (Rượu)
 •     Can: Can
 •     Pair: Đôi
 •     Offset: Hàng Bù
 •     Bottle: Chai
 •     Compensation: Đền Bù, Bồi Thường
 •     Crate: Kiện Hàng
 •     Combo: Bộ Sản Phẩm
 •     Processing Contract: Hợp Đồng Gia Công
 •     Carboy: Bình
 •     War Risk: Bảo Hiểm Chiến Tranh
 •     Loss: Tỉ Lệ Hao Hụt (Hàng Gia Công/Sxxk)
 •     Free Of Charge (Foc): Hàng Miễn Phí
 •     Telex Release: Điện Giải Phóng Hàng (Cho Bill Surrender)
 •     Airway Bill: Vận Đơn Hàng Không

 •     All Risks: Mọi Rủi Ro
 •     Protest/Strike: Đình Công
 •     House Airway Bill (Hawb): Vận Đơn (Nhà) Hàng Không
 •     Sea Waybill: Giấy Gửi Hàng Đường Biển
 •     Fob Contract: Hợp Đồng Fob (Thường Cho Hàng Sxxk)
 •     Telex Fee: Phí Điện Giải Phóng Hàng
 •     Master Airway Bill (Mawb): Vận Đơn(Chủ) Hàng Không
 •     Bill Of Lading (Bl): Vận Đơn Đường Biển
 •     Express Release: Giải Phóng Hàng Nhanh (Cho Seaway Bill)
 •     Marine Bill Of Lading = Bl
 •     Receipt For Shipment Bl: Vận Đơn Nhận Hàng Để Chở
 •     Surrender B/L: Vận Đơn Giải Phóng Hàng Bằng Điện/Vận Đơn Xuất Trình Trước
 •     Booking Note/Booking Confirmation: Thỏa Thuận Lưu Khoang/Thuê Slots
 •     Ocean Bill Of Lading = Bl
 •     Cargo Receipt: Biên Bản Giao Nhận Hàng
 •     Shipping Advice/Shipment Advice: Thông Tin Giao Hàng
 •     Switch Bill Of Lading: Vận Đơn Thay Đổi So Vận Đơn Gốc
 •     Non-Commercial Invoice: Hóa Đơn Phi Mậu Dịch (Hàng Không Thanh Toán –Foc)
 •     Railway Bill: Vận Đơn Đường Sắt

 •     Bill Of Truck: Vận Đơn Ô Tô
 •     Purchase Order: Đơn Đặt Hàng
 •     Final Invoice: Hóa Đơn Chính Thức
 •     Shipping Instruction: Hướng Dẫn Làm Bl
 •     Proforma Invoice: Hóa Đơn Chiếu Lệ
 •     Sales Contract/Sale Contract/Contract/Purchase Contract: Hợp Đồng Ngoại Thương
 •     Consular Invoice: Hóa Đơn Lãnh Sự (Xác Nhận Của Đại Sứ Quán)
 •     Delivery Order: Lệnh Giao Hàng
 •     Tax Invoice: Hóa Đơn Nộp Thuế
 •     Commercial Invoice: Hóa Đơn Thương Mại
 •     Notice Of Arrival = Arrival Notice
 •     Certificate Of Phytosanitary: Chứng Thư Kiểm Dịch Thực Vật
 •     Provisional Invoice: Hóa Đơn Tạm Thời (Tạm Thời Cho Các Lô Hàng, Chưa Thanh Toán)
 •     Test Certificate: Giấy Chứng Nhận Kiểm Tra
 •     Certified Invoice: Hóa Đơn Xác Nhận (Thường Của Đại Sứ Quán Hoặc Vcci)
 •     Certificate Of Origin: Chứng Nhận Nguồn Gốc Xuất Xứ
 •     Customs Invoice: Hóa Đơn Hải Quan (Chỉ Phục Vụ Cho Việc Thông Quan)
 •     Arrival Notice: Thông Báo Hàng Tới/Đến
 •     Notice Of Readiness: Thông Báo Hàng Sẵn Sàng De Van Chuyen
 •     Goods Consigned To: Hàng Vận Chuyển Tới Ai
 •     Certificate Of Fumigation: Chứng Thư Hun Trùng
 •     Authorized Certificate Of Origin: Co Ủy Quyền
 •     Goods Consigned From: Hàng Vận Chuyển Từ Ai
 •     Specific Processes: Công Đoạn Gia Công Chế Biến Cụ Thể
 •     Third Country Invoicing: Hóa Đơn Bên Thứ Ba

 •     Regional Value Content – Rvc: Hàm Lượng Giá Trị Khu Vực (Theo Tiêu Chỉ Tỉ Lệ %)
 •     Back-To-Back Co: Co Giáp Lưng
 •     Cc: Change In Tariff Of Chapter Chuyển Đổi Mã Số Hàng Hóa Mức Độ Chương
 •     Product Specific Rules (Psrs): Quy Tắc Cụ Thể Mặt Hàng
 •     Cth: Change In Tariff Heading: Chuyển Đổi Mã Số Hàng Hóa Mức Độ 4 Số (Nhóm)
 •     Accumulation:  Xuất Xứ Cộng Gộp
 •     Certified True Copy: Xác Nhận Bản Cấp Lại Đúng Như Bản Gốc
 •     Change In Tariff Classification: Chuyển Đổi Mã Số Hàng Hóa
 •     Ctsh: Change In Tariff Sub-Heading: Chuyển Đổi Mã Số Hàng Hóa Mức Độ 6 Số (Phân Nhóm)
 •     Partial Cumulation: Cộng Gộp Từng Phần
 •     Issue Retroactively: Co Cấp Sau
 •     De Minimis: Tiêu Chí De Minimis
 •     Origin Criteria: Tiêu Chí Xuất Xứ
 •     Not Wholly Obtained: Xuất Xứ Không Thuần Túy
 •     Shelf Life List: Bảng Kê Thời Hạn Sử Dụng Hàng Hóa (Hàng Thực Phẩm)
 •     Inspection Report: Biên Bản Giám Định
 •     Direct Consignment: Quy Tắc Vận Chuyển Trực Tiếp
 •     Exhibitions: Hàng Phục Vụ Triển Lảm
 •     Certificate Of Quantity: Chứng Nhận Số Lượng
 •     Wholly Obtained (Wo): Xuất Xứ Thuần Túy
 •     Certificate Of Weight And Quality: Chứng Nhận Trọng Lượng Và Chất Lượng
 •     Rules Of Origin (Roo): Quy Tắc Xuất Xứ

 •     Production List: Danh Sách Quy Trình Sản Xuất
 •     Certificate Of Weight: Chứng Nhận Trọng Lượng Hàng
 •     Certificate Of Health: Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 •     Certificate Of Quality: Chứng Nhận Chất Lượng
 •     Veterinary Certificate – Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Động Vật
 •     Certificate Of Analysis: Chứng Nhận Phân Tích Kiểm Nghiệm
 •     Benefiary’s Certificate: Chứng Nhận Của Người Thụ Hường
 •     Packing List: Phiếu Đóng Gói
 •     Certificate Of Sanitary = Certificate Of Health
 •     Insurance Policty/Certificate: Đơn Bảo Hiểm/Chứng Thư Bảo Hiểm
 •     Weight List: Phiếu Cân Trọng Lượng Hàng
 •     Beneficiary’s Receipt: Biên Bản Của Người Thụ Hưởng
 •     Cargo Insurance Policy: Đơn Bảo Hiểm Hàng Hóa
 •     List Of Containers: Danh Sách Container
 •     Detaild Packing List: Phiếu Đóng Gói Chi Tiết
 •     Mates’ Receipt: Biên Lai Thuyền Phó
 •     Debit Note: Giấy Báo Nợ
 •     Material Safety Data Sheet (Msds): Bản Khai Báo An Toàn Hóa Chất
 •     Certificate Of Free Sales: Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Tự Do
 •     Statement Of Fact (Sof): Biên Bản Làm Hàng
 •     Time Sheet: Bảng Tính Thưởng Phạt Bốc Dỡ
 •     Survey Report: Biên Bản Giám Định
 •     Letter Of Indemnity: Thư Cam Kết

 •     Report On Receipt Of Cargo (Roroc): Biên Bản Kết Toán Nhận Hàng Với Tàu
 •     Tally Sheet: Biên Bản Kiểm Đếm
 •     Certificate Of Shortlanded Cargo (Csc): Giấy Chứng Nhận Hàng Thiếu
 •     Shipping Documents: Chứng Từ Giao Hàng
 •     International Standards For Phytosanitary Measures 15: Tiêu Chuẩn Quốc Tế Khử Trung Theo Ispm 15
 •     Consignment Note: Giấy Gửi Hàng
 •     Laycan: Thời Gian Tàu Đến Cảng
 •     Certificate Of Inspection: Chứng Nhận Giám Định
 •     Cargo Outturn Report (Cor): Biên Bản Hàng Đổ Vỡ Hư Hỏng
 •     Shipper Certification For Live Animal: Xác Nhận Của Chủ Hàng Về Động Vật Sống
 •     Forwarder’s Certificate Of Receipt: Biên Lai Nhận Hàng Của Người Giao Nhận
 •     Office’s Letter Of Recommendation: Giấy Giới Thiệu
 •     Pre-Alert: Bộ Hồ Sơ (Agent Send To Fwder) Trước Khi Hàng Tới
 •     Application For Marine Cargo Insurance: Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển Bằng Đường Biển
 •     Nature Of Goods: Biên Bản Tình Trạng Hàng Hóa
 •     Balance Of Materials : Bảng Cân Đối Định Mức